Член на камара на строителите

„Билдстрой Проект” ЕООД е редовен член на

Камарата на строителите в България регистрирана като строително- инвестиционна компания, вписана като член с протокол No. 0974 / 10.11.2016г.

Камарата на строителите в България е сдружение на юридически лица и еднолични търговци, извършващи дейност в областта на строителството.

Основните цели на Камарата са:

– Идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;
– Подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите;
– Защита на интересите на потребителите на строителни услуги;
– Издигане на авторитета и повишаване на квалификацията на членовете си;

Валидна регистрация в Камара на строителите е необходима при всеки един случай на упражняване на строителна дейност в страната.

В годините на силна конкуренция, екипната работа, почтеността и високата отговорност към нуждите на нашите клиенти ни утвърдиха като професионалисти.

Коментарите са изключени

Покажи бутоните
Скрий бутоните